RegulaminNiniejszy regulamin normuje stosunki prawne powstałe za pośrednictwem strony internetowej www.aquacell.pl między Właścicielem a Użytkownikiem.

1. [Definicje]

1.1 Regulamin: niniejszy dokument, który obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2016 roku.

1.2 Użytkownik: Osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie mająca osobowości prawnej ale w świetle powszechnie obowiązujących przepisów prawa mająca zdolność do czynności prawnych.

1.3 Właściciel: Grażyna Pająk i Bogdan Pająk, wspólnie prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod firmą AQUAcell s.c. G. Pająk s-ka, z siedzibą przy ul. Szkolna 37, 43-230 Goczałkowice –Zdrój, NIP 638-161-99-45.

1.4 Strona internetowa: www.aquacell.pl, której właścicielem jest osoba wskazana w punkcie 1.3 Regulaminu.

1.5 Towar: niewadliwe towary lub produkty znajdujące się w ofercie Właściciela, w ramach prowadzonej przez niego działalności.

1.6 Umowa: Umowa sprzedaży Towaru za cenę wskazaną na Stronie internetowej, gdzie sprzedającym jest Właściciel a kupującym jest Użytkownik.

2. [Przepisy ogólne, zamówienie Towaru]

2.1 Korzystanie ze Strony internetowej tożsame jest z wyrażeniem zgody na zastosowanie Regulaminu.
2.2 Samo korzystanie ze Strony internetowej jest bezpłatne.
2.3 Użytkownik może zapisać niniejszy Regulamin na trwałym nośniku danych w formacie pdf celem jego dalszego wykorzystania poprzez jego ściągnięcie ze Strony internetowej.
2.4 Właściciel nie jest producentem Towaru, tylko jest jego dystrybutorem. Towar produkowany jest w Republice Austrii. Szczegółowe dane dotyczące Towaru znajdują się na Stronie internetowej oraz w instrukcji jego użytkowania.
2.5 Towar może zostać zamówiony za pośrednictwem Strony internetowej lub bezpośrednio u Właściciela.
2.6 Towar można zamówić za pośrednictwem formularza znajdującego się na Stronie internetowej lub bezpośrednio u Właściciela.
2.7 W formularzu o którym mowa w punkcie poprzednim Regulaminu Użytkownik wskaże formę zapłaty, sposób doręczenia Towaru oraz swoje dane teleadresowe konieczne dla realizacji Umowy. Jednocześnie Użytkownik obowiązany jest w zamówieniu wskazać, czy w ramach oferty występuje jako konsument, czy jako przedsiębiorca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
2.8 W przypadku skutecznie złożonego zamówienia, Regulamin zostaje przesłany wraz z Towarem. Użytkownik zobowiązuje się jednak po otrzymaniu Towaru niezwłocznie Regulamin ten podpisać i doręczyć go Właścicielowi. Doręczenie może nastąpić osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, w formie listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przy wyborze poczty elektronicznej Regulamin należy zeskanować do formatu pdf. i przesłać go na adres poczty elektronicznej Właściciela. Z powyższego obowiązku zwolnieni jednak są konsumenci.

3. [Zawarcie i wykonanie Umowy, rękojmia, odpowiedzialność]
3.1 Użytkownik bez uprzednio złożonej zgody na Regulamin nie może zawrzeć Umowy z Właścicielem.
3.2 Towar wskazany na Stronie internetowej wraz z podaną tam ceną nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, tylko zaproszenie do zawarcia Umowy.
3.3 Użytkownik zamawiając Towar składa Właścicielowi ofertę zawarcia Umowy.
3.4 Do zawarcia Umowy dochodzi z chwilą przyjęcia oferty przez Właściciela.
3.5 W przypadku gdyby oferta nie została niezwłocznie przyjęta prze Właściciela poczytuje się, iż Umowa nie doszła do skutku.
3.6 Użytkownik zapłaci cenę w terminie 7 dni od daty przyjęcia oferty.
3.7 Wydanie Towaru nastąpi w ciągu 7 dni wyłącznie z chwilą zapłaty całej ceny.
3.8 Zapłata ceny za Towar może nastąpić w dowolnej formie, zarówno przelewem bankowym jak i w gotówce.
3.9 Dane do przelewu bankowego znajdują się na Stronie internetowej.
3.10 W przypadku gdy Właściciel obowiązany jest przesłać Towar na adres wskazany przez Użytkownika miejscem spełnienia świadczenia Umowy jest miejsce wydania Towaru przewoźnikowi. Jednakże gdy zamawiającym jest konsument miejscem spełnienia świadczenia Umowy jest adres wskazany przez Użytkownika.
3.11 Koszty wydania Towaru ponosi Użytkownik. Szczegółowe zestawienie tych kosztów znajduje się na Stronie internetowej.
3.12 Wydanie Towaru może nastąpić poprzez jego odbiór osobisty w siedzibie Właściciela. W przypadku takiego wyboru doręczenia wówczas do zawarcia Umowy dochodzi w siedzibie Właściciela a zamówiony towar tożsamy był z jego zarezerwowaniem. W tym przypadku konsumentowi nie przysługuje ustawowe prawo odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn tego odstąpienia o którym mowa w punkcie 4.5 Regulaminu.
3.13 W przypadku gdy zamawiającym jest osoba nie będąca konsumentem Strony Umowy zgodnie wyłączają rękojmię za wady fizyczne Towaru.
3.14 W przypadku zwrotu Towaru, koszty z tego wynikające pokrywane są przez Użytkownika, bez względu na cel tego zwrotu, z wyłączeniem konsumenta, który ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, w przypadku odstąpienia od Umowy zgodnie z punktem 4.5 Regulaminu.
3.15 Właściciel odpowiada za wykonanie Umowy oraz za jej należyte wykonanie.

4. [Prawa konsumenta, reklamacja]
4.1 Zamawiający będący konsumentem przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
4.2 Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4.3 Reklamacja może być zgłoszona w formie pisemnej, doręczonej za pośrednictwem operatora pocztowego w formie listu poleconego lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.
4.4 Korespondencja elektroniczna może zostać uznana za spam przez filtry obsługujące pocztę elektroniczną Właściciela, za co ten odpowiedzialności nie ponosi.
4.5 Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za zwłokę rozpoznania reklamacji gdy ta powstała z winy Użytkownika.
4.6 W przypadku gdy Umowę zawarto na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od tej Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od daty otrzymania Towaru w ramach tej Umowy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy przed jego upływem złożyć stosowne oświadczenie, zgodnie ze wzorem znajdującym się na Stronie internetowej.
4.7 Konsument zobowiązany jest zwrócić Towar w stanie niepogorszonym w ciągu 14 dni od daty odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny.
4.8 Właściciel zwróci zapłaconą przez konsumenta cenę za Towar w ramach odstąpienia bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty otrzymaniu Towaru z powrotem.

5. [Przetwarzanie danych osobowych]
5.1 Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Właściciel.
5.2 Użytkownik dobrowolnie podaje swoje dane osobowe.
5.3 Podanie danych osobowych Użytkownika są konieczne dla zawarcia Umowy.
5.4 Dane osobowe Użytkownika pozyskane w ramach Umowy usuwane są ze zbioru z chwilą zrealizowania Umowy. Nie wcześniej jednak niż z chwilą upływu terminów przewidzianych prawem zobowiązującym Właściciela do ich przechowania.
5.5 Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w celach marketingowych związanych z ofertą prowadzonej przez Właściciela działalności. Jednakże  owe przetwarzanie dozwolone jest wyłącznie za wyraźną uprzednią zgodą Użytkownika. Zgoda o której mowa w zdaniu poprzednim może być odwołana przez Użytkownika w każdym czasie.
5.6 Dane osobowe Użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w formie elektronicznej lub papierowej.
5.7 Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, w szczególności do ich poprawiania, uaktualnienia i sprostowania. Jednakże,
żądanie ich usunięcia nie może nastąpić z uszczerbkiem dla jakichkolwiek roszczeń przysługujących Właścicielowi względem Użytkownika, obecnych jak i przyszłych, w szczególności związanych z realizacją Umowy. Właściciel może przekazać dane osobowe Użytkownika innym podmiotom celem egzekucji swoich praw.
5.8 Pliki cookies dotyczące Użytkownika, przetwarzane są przez Właściciela w celach statystycznych.

6. [Prawa autorskie]
6.1 Wszelka treść znajdująca się na Stronie internetowej chroniona jest prawem autorskim i prawami pokrewnymi, na gruncie prawa polskiego i prawa międzynarodowego.
6.2 Właściciel zastrzega wszelkie prawa autorskie do treści wskazanej w punkcie poprzednim zgodnie z prawem polskim oraz międzynarodowym.
6.3 Nazwa firmy i Towarów zamieszczonych na Stronie internetowej stanowią zarejestrowane znaki towarowe i podlegają prawnej ochronie na zasadach określonych w ustawie prawo własności intelektualnej.
6.4 Zabronione jest korzystanie i przetwarzanie w jakikolwiek sposób treści wskazanej w punkcie 5.1 Regulaminu pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej przewidzianej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

7. [Postanowienia końcowe.]
7.1 W związku z realizacją swoich praw i obowiązków wynikających z Regulaminu Użytkownik może kontaktować się z Właścicielem, w oparciu o dane kontaktowe
Właściciela podane w tym Regulaminie oraz Stronie internetowej. Koszty połączenia telefonicznego zgodne są z taryfą operatora.
7.2 Do Regulaminu stosuje się przepisy prawa polskiego powszechnie obowiązującego, w szczególności Kodeks Cywilny i Ustawy o prawach konsumenta.
7.3 W przypadku powstania jakiegokolwiek sporu strony będą wpierw dążyły do polubownego rozwiązania sporu, podejmując działania w dobrej wierze  i z poszanowanie interesu drugiej strony.
7.4 Wszelkie spory powstałe na tle realizacji Umowy rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla Właściciela. Jednakże w przypadku gdy Użytkownikiem jest konsument spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny

Partnerzy

Stowarzyszenia

Ta witryna używa plików cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu ›